ZAŠTITA BILJNOG MATERIJALA

Zaštita bilja bavi se sprečavanjem gubitaka koje na biljnim vrstama nanose bolesti, štetnici i korovi.